Згружуванје на отпадот Демонтираље на вагоните ПреработкаПо налог на „Deutsche Bahn AG“ вршиме демонтирање на старите шински возила, кои веќе не се употребуваат за јавен железнички сообраќај. „Deutsche Bahn AG“ пред се прави демонтирање на старите локомотиви и вагони за да добие резервни делови, затоа што за некои шински возила, кои се во употреба повеќе од 30 години, не е можно да се најдат нови резервни делови на пазарот.

При демонтирање на старите шински возила „Deutsche Bahn“ пропишува кои резервни делови ќе бидат издвоени поради одржување на сопствениот возен парк. Ние стручно го правиме демонтирањето на старите шински возила, така што поединечни резервни делови би се зачувале и ремонтирале поради понатамошно користење за потребите на „Deutsche Bahn AG“. Со тоа демонтираните делови пак се користат, а железницата штеди значајни средства.