Згружуванје на отпадот Демонтираље на вагоните Преработка

Масивен отпад
Гасно сечење
Машината Шредер
Името Scholz AG стои за искуство и компетентност во областа на рециклажа на челик и метал и за услугите во индустрискиот сектор. Scholz-групацијата остварува годишен промет од 6 милиони тони челичен и метален отпад. За со успех да се совлада ова многу големо количество материјал, имаме создадено мрежа од складишта што им одговараат на нашите капацитети и оптимална логистичка подршка во Европа. И покрај нашата голема производствена програма, на нашите купувачи им нудиме голем спектар на услуги, за чиј квалитет гарантираме со компетентност, искуство, но и со современа техничка опрема за преработка.