Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Scholz Ag е водечка фирма за згрижување на челичниот и на металниот отпад, а воедно спаѓа и во водечките понудувачи на секундарни суровини, метален отпад и метали. Во областа на металниот и на челичниот отпад, како и во областа на обоените метали, се прават преработка и пласман на сите видови отпаден материјал. Ние откупуваме отпаден материјал од физички и правни лица, од јавни претпријатија, од рушење и демонтажа, нов метален отпад од производство, како и од другите процеси на преработка и на доработка.
Во продолжение ви даваме мал преглед од нашата палета на производи.