Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Категоризацијата на металниот и на челичниот отпад за различна стока се врши во рамките на европската категоризација за челичен отпад. Дефиницијата за поединечни видови се однесува за нелегираните метални отпадоци од јагленосан челик, кој се користи како директна суровина во челичарниците. Во продолжение се наведени само најзначајните видови стока.