Профил фирме Услуги SCHOLZ-Групација Бројки и факти Животната средина Историја

Природни текови
Природата е совршен систем. Сите процеси се одвиваат по природен тек. Рециклажата на челик и на метал се употребува поради заштита на животната средина. Тоа е облик на пазарниот економски принцип, како на ефикасен начин да се управува со малку расположливите ресурси. Без рециклажа на челичен и на метален отпад планините и понатаму би се затрупувале со ѓубре. Рециклажата на челичниот и на металниот отпад е столб за одржување на развојот на културите. Scholz Ag е важен чинител и ја затвора постојната празнина во тој циклус.

 ANIMACIJA (nemački)