Згружуванје на отпадот Демонтираље на вагоните Преработка

Масивен отпад
Гасно сечење
Машината Шредер
Во кругот на широката палета на наши услуги, на нашите клиенти им нудиме и гасно сечење. Тоа особено се однесува на големите парчиња метален отпад (кабест мешан отпад, големи затворени садови, отпад од челични конструкции, шини), кој не може машински да се преработи. Гасното сечење е пред се потребно кај рушење и демонтирање градежни и водни објекти. Исклучиво е важно овие работи да се направат стручно и парчињата да се сечат спрема однапред зададени димензии. Овие критериуми се применуваат во преработка на сите видови материјали.