Згружуванје на отпадот Демонтираље на вагоните Преработка

Масивен отпад
Гасно сечење
Машината Шредер
Scholz-групацијата располага со големи капацитети за обработка и за преработка на различни видови отпаден материјал. На клиентите им стои на располагање модерна опрема за преработка, како и за услужна преработка. Во зависност од испорачаниот отпаден материјал, се прави сортирање во зависност од понатамошната намена, а потоа и пререботка според адекватно одбрана технолошка постапка.
Кршачката се користи како адекватна опрема за иситнување на големите парчиња отпаден челик и лив. Во оваа постапка на преработка големите и дебелоѕидни парчиња се иситнуваат, а потоа се преработуваат во парчиња со големина што одговара за потребите на челичарниците и на топилниците.