Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Ознака E3
Опис на видот на стоката Тежок стар челичен отпад претежно подебел од 6 mm, димензија не поголема од 1,5x0,5x0,5 m, подготвен за шаржирање, може да содржи цевки и шупливи профили. Се исклучува отпад од школки од автомобили и тркала од автомобили.
Безбетонско железо и лесен челик во прачки, без видлив бакар, калај, олово (и легури), машински делови и отпад, за да се постигнат саканите вредности на анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии debljina ≥ 6mm dimenzije ≤1,5x0,5x0,5 m
Навалена тежина (t/m³) 0,6
Дел во влошка * 1%Ознака E1
Опис на видот на стоката Лесен стар челичен отпад претежно потенок од 6 mm, димензии не поголеми од 1,5x0,5x0,5 m, подготвен за шаржирање. Доколку се бара поголема тежина на влошка, се препорачува договарање на максимална димензија од 1 m.
Може да содржи тркала од автомобили, но не може да содржи отпад од автошколки ни отпад од домашни апарати. Без бетонско железо и лесен челик во прачки, без видлив бакар калај, олово (и легури), машински делови и отпад, за да се постигнат саканите вредности на анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии debljina < 6mm dimenzije ≤1,5x0,5x0,5 m
Навалена тежина (t/m³) 0,5
Дел во влошка * < 1,5%

* (1) Одговара на тежината на отпадот, која не се врзува за металниот отпад, а која по истоварањето со магнет останува на дното на возилото