Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо


 
 


 
 
Ознака E2
Опис на видот на стоката Тежок нов челичен отпад претежно подебел од 3 mm, подготвен за шаржирање. Челичниот отпад не смее да биде облoжен доколку не е поинаку договорено, без бетонско
железо и лесен челик во прачки, но од нови производи. Без видлив бакар, калај, олово (и легури), машински делови и отпад, за да се постигнат саканите вредности на анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии дебелина 3 mm димензии 1,5x0,5x0,5 m
Навалена тежина (t/m³) 0,6
Дел во влошка * < 0,3%

 
 


 
 


 
 


 
 
Ознака E8
Опис на видот на стоката Лесен нов челичен отпад, претежно потенок од 3 mm, подготвен за шаржирање. Металниот отпад не смее да биде обложен доколку не е договорено поинаку, за да се избегне проблемот кај шаржирањето не смее да содржи слободни ленти.
Без видлив бакар, калај, олово (и легура), машнски делови и отпад за да се постигне сакантата вредност на анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии Thickness 3 mm Dimension 1,5x0,5x0,5 m (except bound ribbons)
Навалена тежина (t/m³) 0,4
Дел во влошка * < 0,3%

 
 
Ознака E6
Опис на видот на стоката Лесен нов челичен отпад (под 3 mm дебелина), збиен или во облик на цврсти пакети, подготвен за шаржирање. Металниот отпад не смее да биде обложен доколку не е поинаку договорено. Без видлив бакар, калај, олово (и легура), машнски делови и отпад, за да се постигне сакантата вредност на анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии
Навалена тежина (t/m³) 1
Дел во влошка * < 0,3%

 
 
* (1) Одговара на тежината на отпадот, која не се врзува за металниот отпад, а која по истоварањето со магнет останува на дното на возилото