Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Кршениот отпад од леено железо од кршилници или од леени машини.