Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Ознака E40
Опис на видот на стоката Челичен шредер-отпад, стар челичен отпад иситнет во парчиња, кои во никој случај не смеат да бидат поголеми од 200 mm, важи за 95% влошки. Во другите 5% ниедно парче не смее да биде поголемо од 1.000 mm, подготвено за шаржирање. Шредер-отпадот не смее да содржи прекумерна влага, слободни парчиња од леено железо, ниту, пак, отпаден метал од фабриките за согорување ѓубре (особено лименки од бел лим).
Без видлив бакар, калај, олово (и легури), машински делови и отпад, за да се постигне саканата вредност на анализата.
Да се споредат B) и C) во општи услови.
Димензии
Навалена тежина (t/m³) > 0,9
Дел во влошка * < 0,4%Ознака E46
Опис на видот на стоката Шредер-отпад од процесот на спалување ѓубре. Расфрлан челичен отпад од фабриките за спалување домашно ѓубриво, кој потоа поминал низ магнетен сепаратор, иситнет во парчиња што никако не се поголеми од 200 mm и кои делумно содржат лименки обложени со калај, подготвен за шаржирање. Отпадот не треба да содржи прекумерна влага и рѓа. Не треба да содржи видливи примеси на бакар, калај, олово ( и легури ), како ни отпад, за да се постигнат саканите резултати од анализата.
Димензии
Навалена тежина (t/m³) 0,8
Дел во влошка * FE content 92%

 
 
* (1) Одговара на тежината на отпадот, која не се врзува за металниот отпад, а која по истоварањето со магнет останува на дното на возилото