Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Ознака E5H
Опис на видот на стоката Хомогените отпадоци од јагленосан челик, познато потекло, без преголем удел на волнести отпадоци, подготвено за шаржирање. Отпадоците од челик за автоматска машинска преработка мора јасно да се наведат. Отпадоците не смеат да содржат нечистотија, како што се обоени метали, кованици, прашина од стругање, многу рѓосани отпадоци или материјали од хемиската индустрија. Може да се бара претходна хемиска анализа.
Димензии
Навалена тежина (t/m³)
Дел во влошка *

 
 


 
 
Ознака E5M
Опис на видот на стоката Мешани отпадоци од јагленосан челик, без преголем удел на волнести отпадоци, неврзани материјали и без отпадоци од челик за автоматска машинска преработка, подготвено за шаржирање.
Отпадоците не смеат да содржат нечистотија, како што се обоени метали, кованици, прашина од стругање, многу рѓосани отпадоци или материјали од хемиската индустрија.
Димензии
Навалена тежина (t/m³)
Дел во влошка *

 
 
* (1) Одговара на тежината на отпадот, која не се врзува за металниот отпад, а која по истоварањето со магнет останува на дното на возилото