Метален отпад Обоени метали Декласирани челични производи  

Стар метален отпад
Мешан метален отпад
Нов метален отпад
Шредер-отпад
Челичен отпадок
Леено железо
Ознака EHRB
Опис на видот на стоката Стар и нов челичен отпад, кој пред се се состои од бетонско железо и лесен челик во прачки, подготвено за шаржирање. Може да биде сечен, сечен со ножици или балиран и не смее да содржи големи количества бетон и друг градежен материјал. Без видлив бакар, калај, олово (и легури), машински делови и отпад, за да се постигне саканата вредност од анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии Max. 1,5x0,5x0,5 m
Навалена тежина (t/m³) 0,5
Дел во влошка * < 1,5%Ознака EHRM
Опис на видот на стоката Стари и нови делови на машините и компонентите, кои не се прифаќаат од другите видови, подготвено за шаржирање. Може да содржи парчиња леено железо (пред се куќишта од механички компоненти). Без видлив бакар, калај, олово (и легури) и делови како што се куќишта од кружни лежалки, прстени од бронза и други видови, исто така без ѓубре, за да се постигнат саканите резултати од анализата.
Да се споредат B) и C) во Општи услови.
Димензии Max. 1,5x0,5x0,5 m
Навалена тежина (t/m³) 0,6
Дел во влошка * < 0,7%
* (1) Одговара на тежината на отпадот, која не се врзува за металниот отпад, а која по истоварањето со магнет останува на дното на возилото